شهرستان خرامه و نقش آن در دفاع مقدس

شهرستان خرامه درجبهه و جنگ: مردم قهرمان و شهيدپرور خرامه، کربال و عشایر در محدوده فعلی شهرستان خرامه همگام با امت خداجوي و كفرستيز ايران اسلامي از آغاز تجاوز رژيم آتش‌افروز بعثي در جبهه‌هاي نور عليه ظلمت حضور فعال داشته و در اين راستا بیش از200 نفر شهيد وجاویدالاثر و 650 نفر جانباز و مجروح…

نام گذاری و وجه تسمیه خِــرامِــه

خـِـرامِـه با كسر(خ) و (م) بصورت خِــرُوَمِـه  XERUME)  نیــز تلفـظ  می‌شود وامــروز نیز توسط عـشایرمنطقه وعشـایر سـیار بصـورت خُــو ّرُ مَــه (XURUMAH) استعـمال می شود.

و دربین مـردم نیز مصطـلح  است که نام شـهـر در اصـــل خُورومَـــه یا خُــــورُ مَــــه بــــوده که از دوکلـمه خورشیـــد ومــاه گرفته شـده .وعـده ای نیـــز براین بـــاورند که بهـــــرام گورکه

شهرخِـــرامِــــه را پایه گذاری کرد  دود ختر بنامهای خورشـــید و مـــــاه داشته ونام دخترانش را بر این شهر نهـــاده  و این اسمدر گذر زمان به خِــــــرامِــــه تبــــدیل شده است.