شهرستان خـِـرامـِه -حدود جغرافیایی

        حدود جفرافیایی شهرستان خرامه   شهرستان خـرامه به مرکزیت شهر خرامه با وسعت 1593 کیلومتر مربع،1/3 درصد کل مساحت خاکی استان فارس را به خود اختصاص داده است.   شهرستان خرامه بین 29 درجه و 20دقیقه تا 29 درجه و 45 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 52 درجه دقیقه  و58دقیقه…