رود کروبندهای شش گانه

  رودخانه کــر شاهرگ حیاتی شهرستان خرامه   آب رود کرنسبتاً شيرين بوده و علاوه بر آبياري اراضي دشت‌هاي كربال، مرودشت، رامجرد و …به مصرف آب آشاميدني شيراز نيز مي‌رسد. عرض آن به‌طــور متوسط حدود 40 متر و عمق آن از6  تا  10  متر در نوسان است.       اين رودخانه با   278   كيلومترطـول،…