اجتماعی, تاریخی, مناسبت های مذهبی

حضرت امام زاده اسحاق علیه السلام شهر خرامه

حضرت امامزاده اسحاق (ع)
ابن جعفر ابن محمد ابي الجورابن حسين الطواف ابن محمد ديباج ابن امام جعفر صادق عليه السلام
نسبتش با پنج واسطه به امام جعفر صادق (ع) مي رسد.