اجتماعی, تاریخی

یاد یاران

عکس تاریخی مربوط به سال1304

ملانصراله خارستانی، میرزا علی اکبر ، خاح حسین آقااسذی، مشهدی آقا جان خارستانی.

میرزا حاجی آقا ، ملافریدون اشرف، ملا احمد قلی و ملامجمد مظقری.