شهرستان خرامه و نقش آن در دفاع مقدس

شهرستان خرامه درجبهه و جنگ: مردم قهرمان و شهيدپرور خرامه، کربال و عشایر در محدوده فعلی شهرستان خرامه همگام با امت خداجوي و كفرستيز ايران اسلامي از آغاز تجاوز رژيم آتش‌افروز بعثي در جبهه‌هاي نور عليه ظلمت حضور فعال داشته و در اين راستا بیش از200 نفر شهيد وجاویدالاثر و 650 نفر جانباز و مجروح…