میراث های باستانی شهرستان خرامه

میراث های باستانی آثار تاریخی فراوانی متعلق به دوران قبل از اسلام در منطقه خرامه وکربال ( شهرستان خرامه )وجوددارد . ازجمله این آثار باستانی میتوان به قلعه بهـــرام گور -چهار طــاقی گبران درشهر خـرامه   کاروانسرای دیـوان مشهور به ریودان واقـــــع در روستای جهان آبادوتل های موجود دربعضی از روستاها اشاره کرد. جهت آشنائی بیشتر…