میراث های باستانی شهرستان خرامه

میراث های باستانی آثار تاریخی فراوانی متعلق به دوران قبل از اسلام در منطقه خرامه وکربال ( شهرستان خرامه )وجوددارد . ازجمله این آثار باستانی میتوان به قلعه بهـــرام گور -چهار طــاقی گبران درشهر خـرامه   کاروانسرای دیـوان مشهور به ریودان واقـــــع در روستای جهان آبادوتل های موجود دربعضی از روستاها اشاره کرد. جهت آشنائی بیشتر…

تاریخچه وسوابق تاریخی شهر خرامه

  تاریخچه وسوابق تاریخی شهر خرامه     تاريخچه خرامه بلحاظ ویزگی های خاص اقلیمی- آب وهوای مساعد -آب کافی بخصوص گـذر رود پرآبکرازشمال این شهرکه  از غرب به شرق دشت کربال  جریا ن داردبسیاركهن است.   زیرا همانگونه که شیخ اجل سعدی علیه الرحمه فرموده :   «هرکجا چشمه ای بود شیرین       مردم ومـرغ…

شهرستان خـِـرامـِه -حدود جغرافیایی

        حدود جفرافیایی شهرستان خرامه   شهرستان خـرامه به مرکزیت شهر خرامه با وسعت 1593 کیلومتر مربع،1/3 درصد کل مساحت خاکی استان فارس را به خود اختصاص داده است.   شهرستان خرامه بین 29 درجه و 20دقیقه تا 29 درجه و 45 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 52 درجه دقیقه  و58دقیقه…