جغرافیایی

شهرستان خـِـرامـِه -حدود جغرافیایی

        حدود جفرافیایی شهرستان خرامه   شهرستان خـرامه به مرکزیت شهر خرامه با وسعت 1593 کیلومتر مربع،1/3 […]