خرامه

اجتماعی, تاریخی

یاد یاران

عکس تاریخی مربوط به سال1304

ملانصراله خارستانی، میرزا علی اکبر ، خاح حسین آقااسذی، مشهدی آقا جان خارستانی.

میرزا حاجی آقا ، ملافریدون اشرف، ملا احمد قلی و ملامجمد مظقری.

اجتماعی, ادبی, تاریخی

نام گذاری و وجه تسمیه خِــرامِــه

خـِـرامِـه با كسر(خ) و (م) بصورت خِــرُوَمِـه  XERUME)  نیــز تلفـظ  می‌شود وامــروز نیز توسط عـشایرمنطقه وعشـایر سـیار بصـورت خُــو ّرُ مَــه (XURUMAH) استعـمال می شود.

و دربین مـردم نیز مصطـلح  است که نام شـهـر در اصـــل خُورومَـــه یا خُــــورُ مَــــه بــــوده که از دوکلـمه خورشیـــد ومــاه گرفته شـده .وعـده ای نیـــز براین بـــاورند که بهـــــرام گورکه

شهرخِـــرامِــــه را پایه گذاری کرد  دود ختر بنامهای خورشـــید و مـــــاه داشته ونام دخترانش را بر این شهر نهـــاده  و این اسمدر گذر زمان به خِــــــرامِــــه تبــــدیل شده است.